VNĪ: jaunā publiskas personas mantas iznomāšanas kārtība ļaus efektīvāk veikt valsts ēku pārvaldību

28.02.2018

Ministru kabinets ir apstiprinājis jaunus Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumus (2018.gada 20.februāra noteikumi nr.97), kas nodrošinās saprotamāku publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, ievērojot normatīvajos aktos, tostarp ES regulās noteikto rīcību ar publiskas personas mantu. Noteikumi stāsies spēkā 2018.gada 1.jūnijā.

Jaunie noteikumi sekmēs efektīvāku publiskas personas īpašumu pārvaldību un novērsīs praksē konstatētās nepilnības, iespēju robežās atrisinot iesaistīto pušu vajadzības.

Turpmāk iznomātājam, izvērtējot nomas pretendenta, kas ir privātpersonas, parādsaistību lielumu un nomnieka maksāšanas disciplīnu, būs tiesības lemt, vai konkrētā gadījumā nomas līgumu ar konkrēto nomas tiesību pretendentu ir lietderīgi slēgt. Tas palīdzēs publiskās mantas iznomātājiem izvairīties no zaudējumiem (parādu piedziņas, tiesvedības u.c.), kas rodas, ja manta tiek iznomāta nelabticīgam nomniekam.

Noteikumos ir iekļauta pārstrādāta sadaļa par nomas maksas noteikšanas metodiku, ja publiskas personas nekustamo īpašumu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai – precizēta nomas maksas aprēķins, tajā iekļaujamās komponentes, precizēti un papildināti komponenšu skaidrojumi atbilstoši šodienas nekustamo īpašumu pārvaldīšanas praksei.

Tas novērsīs turpmāku publiskas personas mantas iznomātāju atšķirīgu rīcību gadījumos, kad aprēķināma nomas maksa objektam, kas tiek iznomāts publisku funkciju vai uzdevumu veikšanai. Arī nomas maksa aprēķināma tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā.

Noteikumi paredz arī iespēju komercnomniekiem piemērot atbalstu samazinātas nomas maksas veidā līdz 90% apmērā, ja tiek veikts būtisks ieguldījums, kas nodrošinās saimnieciskās darbības paplašināšanu vai dažādošanu, sekmēs inovāciju u.c. Līdz šim tik liels atvieglojums – līdz 100% apmērā - bija iespējams tikai sabiedriskā labuma organizācijām.

VNĪ ir Latvijā lielākais publiskās personas mantas iznomātājs, tā pārziņā ir vairāk nekā 500 ēku īpašumu 1,8 milj. m2 platībā un vairāk nekā 4100 zemes īpašumu vairāk nekā 10 milj. m2 platībā. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija. VNĪ strādā 580 darbinieki.

Papildu informācija medijiem:

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Korporatīvās komunikācijas daļa

Tālr.: 67024693; 20235301

E-pasts: vni.lvkomunikacija