Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Piekļuves rekvizītu saņemšana

Lai saņemtu piekļuves rekvizītus sludinājumu izvietošanai VNĪ Interneta vietnē, institūcija VNĪ iesniedz attiecīgu pieteikumu. Institūcija pieteikumu VNĪ var iesniegt elektroniski (uz elektroniskā pasta adresi vni.lvvni), parakstot ar e-parakstu, nosūtot pa pastu uz VNĪ juridisko adresi vai klātienē jebkurā no VNĪ klientu apkalpošanas centriem. Institūcija pieteikumā norāda šādu informāciju:

1. institūcijas nosaukums;

2. institūcijas rekvizīti:

2.1. – reģistrācijas numurs,

2.2. – juridiskā adrese,

2.3. – tālruņa numurs,

2.4. – e-pasta adrese;

3. kontaktpersonas(-u) vārds un uzvārds;

4. kontaktpersonas(-u) tālruņa numurs un e-pasta adrese;

5. institūciju pārraugošās iestādes (ja tāda ir) nosaukums;

6. institūciju pārraugošās iestādes (ja tāda ir) reģistrācijas numurs.

 

Piekļuves rekvizīti tiek piešķirti tikai institūcijas pieteikumā minētajai(-ajām) kontaktpersonai(-ām).

Pieteikumu var iesniegt institūcijas amatpersona, kas darbojas likumā, institūcijas statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, vai tās pilnvarots pārstāvis, pievienojot pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja tas nav publiski pieejams.