Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Uzkopšanas pakalpojumu vadītājs

vakance aktuāla līdz 29.07.2018

Darba pienākumi:

 • Uzkopšanas darbu plānošana, or­ga­ni­zēšana un kontrolēšana

 • Uzņēmuma pārstāvēšana attiecībās ar klientiem

 • Precīzu un korektu darba laika uz­skai­tes dokumentu sagatavošana

 • Jauno darbinieku ievadīšana darbā un apmācība

 • Uzkopšanas pakalpojumu budžeta iz­pil­des kontrole

 • Jaunu uzkopšanas tehnoloģiju izpēte, analīze un ieviešanas izvērtēšana

 • Savlaicīga pasūtījumu veikšanas nodrošināšana

 • Piedalīšanās uzkopšanas pa­kal­po­ju­mu iepirkumos

 

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība (vēlams nekustamā īpa­šu­ma pārvadīšanas vai uzņēmējdarbības jomā)

 • Vismaz 3 gada pieredze līdzīgā amatā, kā arī vēlama pieredze nekustamo īpašumu pār­val­dības jomā

 • Pieredze darbu izpildes un kvalitātes kontrolē

 • Zināšanas par tirgus tendencēm kā arī to reglamentējošo likumdošanu

 • Labas iemaņas darbā ar biroja programmām (MS Word, Excel, Outlook), informācijas mek­lē­šanu un publicēšanu datu bāzēs un mājaslapās

 • Teicamas latviešu valodas un labas vismaz vienas svešvalodas zi­nāšanas

 • Augsta atbildības sajūta, spēja noteikt prio­ri­tā­tes, plānot uzkopšanas darbu, t. sk. or­ga­ni­zēt ārpakalpojuma uzraudzības kon­troli, pieņemt lē­mu­mus patstāvīgi un panākt rezultātu

 • Ļoti labas komunikācijas un sadarbības pras­mes un iniciatīva

   

Piedāvājam:

 • Dinamisku, interesantu un atbil­dī­gu darbu lielākajā nozares uz­ņē­mumā

 • motivējošu atalgojumu un sociālās garantijas

 • veselības apdrošināšanu

 • profesionālās izaugsmes un apmācības iespējas

 • labus darba apstākļus, profesionālu un atsaucīgu komandu

 

Lūdzu sūtīt Pieteikumu un CV ar norādi „UZKOPŠANAS PAKALPOJUMU VADĪTĀJS”

Personāla vadības daļai elektroniski uz e-pastu vni.lvpersonals  līdz 29.07.2018

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba interviju!