Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Aktuālie projekti
Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija
Projekta nosaukums:

      

 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iepriekš noteiktais projekts „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija”

Projekta Nr.:

EEZLV04/INP/2013/1

Ieviešanas laiks:

01.11.2013.- 30.04.2017. (tiek pagarināts projekta ieviešanas termiņš).

Projekta īstenotājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Projekta partneris:

Rakstniecības un mūzikas muzejs, www.rmm.lv 

Projekta mērķis:

Atjaunot Rakstniecības un mūzikas muzeja ēku un piemērot to sabiedrības vajadzībām, izveidojot jaunas ekspozīcijas.

Projekta pamatojums:

Kā būtiskākās problēmas sekmīgai Rakstniecības un mūzikas muzeja darbības nodrošināšanai var minēt: muzeja ēkas slikto tehnisko stāvokli un mūsdienīgas ekspozīcijas trūkumu.

 • 2010.gada 28.decembrī tika veikta Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas vizuālā apsekošana, kurā konstatēts, ka ēkas pamata konstrukcijas ir neapmierinošā stāvoklī, atjaunošanas darbi nepieciešami arī inženierkomunikācijām. Lai nodrošinātu Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas, muzeja apmeklētāju un darbinieku un ēkā izvietoto eksponātu drošību un saglabāšanu, nepieciešama pilnīga ēkas atjaunošana;
 • Ēkas tehniskais stāvoklis neļauj pildīt muzejam uzdotās funkcijas: ēka neatbilst universālā dizaina prasībām, ēkas fasāde un iekštelpas apdraud cilvēku drošību, esošais sanitāro mezglu aprīkojums nav pietiekams apmeklētāju ērtību nodrošināšanai, pamatu sēšanās dēļ radītie bojājumi nepieļauj kvalitatīvu ekspozīciju attīstību, pastāvīga mikroklimata trūkuma dēļ apgrūtināts darbs ar krājuma priekšmetu oriģināliem, nepieciešamība slēgt apmeklētājiem telpas, kuru estētiskais stāvoklis nav piemērots publisko pakalpojumu sniegšanai;
 • Muzeja darbības nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma trūkums. Lai nodrošinātu muzeja publisko funkciju: ekspozīciju izveidi un izglītojošo funkciju nepieciešamas atbilstošs moderns aprīkojums un telpu iekārtojums atbilstoši mūsdienu prasībām. Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīciju saturs un to aprīkojums ir morāli novecojis, telpas, kas paredzētas muzejpedagoģisko programmu īstenošanai ir bez aprīkojuma un neļauj muzeja publiskās funkcijas īstenot pilnā apmērā. Lai ekspozīcijām izveidotu muzeja apmeklētajam saistošu un saprotamu saturu, būtiski ir veikt citu līdzīgu reģiona muzeju apmeklēšanu un ideju apmaiņu ar līdzīgu satura muzeja darbiniekiem. Esošajos ekonomiskajos apstākļos muzeja darbinieki ekspozīciju saturu veido balstoties uz savu pieredzi un entuziasmu, tomēr tā ne vienmēr ļauj ekspozīcijas saturu veidot modernu un aizraujošu muzeja apmeklētajam.
Projektā plānotās darbības un rezultāti:

Projekta aktivitātes:

 • Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas Pils laukumā 2 atjaunošana;
 • Muzeja labiekārtošana, tai skaitā ekspozīciju izveide;
 • Pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas partneriem par muzeja ekspozīciju izveidošanu;
 • Projekta vadība;
 • Publicitāte.

Īstenojot projektā plānotās aktivitātes, tiks sasniegti šādi rezultāti:

 • Atjaunots viens kultūras mantojuma objekts;
 • Labiekārtota atjaunotajam kultūras mantojuma objektam pieguļošā teritorija 281 m2 platībā;
 • Atjaunotajā kultūras mantojuma objektā izveidotas trīs ekspozīciju telpas, divas telpas izglītojošām nodarbībām un viena telpa pasākumu organizēšanai;
 • Nodrošināta pieredzes apmaiņa par ekspozīciju izveidi.
Notikumi, termiņi un attīstības projekta statuss:
 • 2013.gada IV ceturksnis līdz 2014.gada I ceturksnis iepirkuma veikšana tehniskā projekta izstrādei, tai skaitā kultūrvēsturiskajai izpētei;
 • 2014.gada I ceturksnis līdz 2015.gada III ceturksnis – izstrādāts tehniskais projekts;
 • 2015.gada II ceturksnis – veikta tehniskā projekta ekspertīze;
 • 2015.gada II ceturksnis līdz 2016.gada II ceturksnis – būvdarbu iepirkums un 28.04.2016. tiek noslēgts būvdarbu līgums ar pilnsabiedrību „PMK un BBA”;
 • 2016.gada I ceturksnis – iepirkuma veikšana ekspozīcijas izveidei un publisko telpu aprīkošanai;
 • 2016.gada 19.maijā objekts nodots būvniekam pilnsabiedrībai „PMK un BBA”;
 • 2017.gada 27.februārī tiek izbeigts līgums ar pilnsabiedrību „PMK un BBA”;
 • 2017.gada 28.februārī izsludināts jauns būvdarbu iepirkums;
 • 2017.gada 7.augustā iepirkuma komisija pieņēma lēmumu izbeigt slēgtā konkursa norisi;
 • 2017.gada 14.augustā izsludināts atkārtots būvdarbu iepirkums (slēgts konkurss ar sarunām);

 • Norit būvdarbu iepirkuma II posma procedūra.

Projekta kopējā platība:

Kopējā lietderīgā platība 2 582,10 kvadrātmetri

Projektējamā platība 2 582,10 kvadrātmetri

Projekta kopējās izmaksas:

4 947 685 EUR, t.sk. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” finansējums 4 205 532.25 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 742 152.75 EUR apmērā.

Please click here for project information in ENGLISH

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu. Vairāk informācijas par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu pieejama interneta vietnē www.eeagrants.org