Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Aktuālie projekti
RKP "Vientuļi" rekonstrukcija un RKP "Bruņiševa" iekārtošana
Finanšu instruments:

Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma
Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013.gadam.

Programmas mājas lapa

EuropeAid sadarbības biroja mājas lapa

Finansējuma saņēmējs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi» (Latvija).

Galvenais būvdarbu veicējs:

SIA "Archers".

Partneri:
 • Krievijas Federācijas Federālā robežu iekārtošanas aģentūra (Krievija)
 • Federālā valsts pārvaldes iestāde “Rosgranstroi” (Krievija)
Īss projekta apraksts:

Palielinoties preču un pasažieru apgrozījumam starp Krieviju un ES, 2006.gadā tika pārsniegta Latvijas - Krievijas robežas transportlīdzekļu šķērsošanas caurlaidība, un kopš tā laika preču un pasažieru transportlīdzekļu rindas uz robežas diemžēl ir kļuvušas par normu. Šāda situācija negatīvi ietekmē reģiona tranzīta konkurenci, kā arī rada finanšu zaudējumus. Robežšķērsošanas vietu nepietiekamā caurlaidība noved pie sliktākas robežkontroles kvalitātes un tas var palielināt kontrabandas, narkotiku, cilvēku tirdzniecības un citu kaitniecisku darbību skaitu. Šīs rindas palielina vides piesārņojumu, kas rodas kurināmā sadedzināšanas rezultātā, no piegružotības sanitāro apstākļu trūkuma dēļ. Lai nodrošinātu atbilstošu ES ārējās robežas robežkontroles punktu funkcionēšanu, kā tas norādīts Šengenas līgumā, īpaša uzmanība jāpievērš turpmākai robežkontroles punktu infrastruktūras attīstībai un kontroles iekārtu modernizācijai.

Vientuļi-Ļudonka robežkontroles punkts (RKP), "Vientuļos", Vecumu pagastā, Viļakas novadā ir daudzpusējs kontrolpunkts, tomēr tā tehniskā stāvokļa dēl pašreiz tas apkalpo tikai pasažieru transporta līdzekļus. Kontrolpunkts ir rekonstruēts un tā infrastruktūra var apkalpot preču un pasažieru transporta pārbaudes Krievijas pusē (Ļudonkā), bet Latvijas pusē (Vientuļos) nepieciešamās infrastruktūras trūkst. Bruņiševas-Pededzes robežkontroles punkts šobrīd ir divpusējs (apkalpo tikai Latvijas un Krievijas pilsoņus), un tas ir modernizēts Latvijas pusē (Pededzē) un spēj apkalpot starptautiskā transporta plūsmu, bet tam ir nepietiekama infrastruktūra Krievijas pusē (Bruņiševā). Minēto robežkontroles punktu modernizācija un rekonstrukcija tika apspriesta starp kompetentām Latvijas un Krievijas iestādēm, kā rezultātā tika apstiprināts šis projekts.

Vispārējais mērķis:

Palielināt robežkontroles punktu Vientuļi/Ļudonka un Pededze/Bruņiševa kvalitatīvo un kvantitatīvo caurlaidību un tādējādi uzlabot vispārējo Latvijas - Krievijas robežkontroles punkta infrastruktūras caurlaidību.

Konkrētie mērķi:
 • Izveidot pamata infrastruktūru RKP Vientuļi/Ļudonka Latvijas pusē, radot pamatu šī punkta pārveidei par pilnībā funkcionējošu robežšķērsošanas vietu pasažieru un kravas transportam nākotnē;
 • Sakārtot prioritāro infrastruktūru un iekārtas rekonstruētā RKP Pededze/Bruņiševa Krievijas pusē, tādējādi palielinot robežkontroles punkta caurlaidību un komforta līmeni, kā arī radot pamatu šī punkta pārveidei par daudzpusēju robežkontroles punktu pasažieru transportam nākotnē.
Gaidāmie rezultāti:

Robežšķērsošanas kontroles punktā "Vientuļi" tiks veikti šādi uzlabošanas darbi:

 • Tehniskais projekts RKP "Vientuļi" rekonstrukcijai;
 • Tehniskais projekts elektropieslēgumam;
 • Būvlaukuma pamata sagatavošanas darbi;
 • Ūdens apgāde, kanalizācija un notekūdeņu attīrīšana;
 • Elektrības un siltuma piegāde un sadale;
 • Komunikāciju infrastruktūra;
 • Importa plūsmas ēkas un būves (administrācijas ēka, nojumes virs importa transporta kontroles zonas, kontroles paviljoni , kontroles - caurlaides punkti, padziļinātās kontroles ēka, TLKAIS sistēma, ass svari).

Robežšķērsošanas kontroles punktā Bruņiševā tiks sakārtota galvenā infrastruktūra un aprīkojums, konkrēti:

 • RKP "Bruņiševa" pilnas rekonstrukcijas tehniskais projekts;
 • Būvlaukums un perimetrs;
 • Administratīvā ēkā un papildus kontroles ēku izveide;
 • Palīgiekārtas un apkopes objekti;
 • Elektrības un siltuma piegādes infrastruktūra un iekārtas;
 • Sakaru un drošības sistēmas;
 • Ūdens apgādes, kanalizācijas un lietus ūdens drenāžas infrastruktūra un iekārtas;
 • Ceļu un laukumu infrastruktūra;
 • Apkārtnes labiekārtošana.
Gala labuma guvēji:
 • Pierobežas teritoriju iedzīvotāji;
 • Reģiona uzņēmumi, kas realizē savas preces un pakalpojumus pāri robežai;
 • Reģiona un apkārtējo reģionu transporta un loģistikas uzņēmumi, kas apkalpo kravu plūsmu pāri robežai;
 • Sabiedriskā transporta uzņēmumi;
 • Tūristi un tūrisma uzņēmumi;
 • Robežkontroles punktu personāls.
Projekta ilgums:

47 mēneši.

Kopējās izmaksas:

Kopējais budžets: 9 298 192,00 EUR
Programmas līdzfinansējums: 8 368 373,00 EUR (90%)
Projekta partneru līdzfinansējums: 929 819,00 EUR (10%)

Kontaktpersona:

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" attīstības projektu vadītājs Jurijs Kondratenko, vni.lvjurijs.kondratenko / +371 670 249 10

Projekta aktualitātes:
 • 19.11.2013. Izstrādāts robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" tehniskais projekts; 
 • 22.03.2013. "Valsts nekustamie īpašumi" robežkontroles punkta "Vientuļi" modernizācijai piesaista papildus finanšu līdzekļus;
 • 02.01.2013. "Valsts nekustamie īpašumi" noslēdz līgumu par robežkontroles punktu "Vientuļi" un "Bruņiševa" sakārtošanu; 
 • 19.11.2013. Izstrādāts robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" tehniskais projekts;
 • 03.06.2014. Noslēgts līgums par robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" izbūves darbiem;
 • 25.09.2014. Ielikts robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" jaunās centrālās kontroles ēkas pamatakmens;
 • 31.12.2014. pabeigta būvdarbu I, II kārta;
 • 16.01.2015. uzsākta būvdarbu III kārta;
 • 16.12.2015. pabeigta būvdarbu III kārta, Vientuļu  robežšķērsošanas vietu nodod ekspluatācijā;
 • 08.02.2016. uzsākta jaunās  robežšķērsošanas vietas darbība, muitas un robežas kontrole;
 • 2016.gadā plānots veikt būvdarbu IV kārtu (vecās robežšķērsošanas vietas ēku demontāža, satiksmes bloķētāju uzstādīšana, papildu darbi saistībā ar dienestu prasībām), kā arī kravu skenera uzstādīšanu;
 • 2016.gada 7.aprīlī projekta noslēguma pasākums.