Aktuālie projekti
Ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā rekonstrukcija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas centrālā aparāta vajadzībām
Projekta nosaukums:

Ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā rekonstrukcija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas centrālā aparāta vajadzībām.

Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Projekta mērķi:
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbinieku izvietošana darbam piemērotās telpās vienotā administratīvajā ēkā Kronvalda bulvārī 6, Rīgā un nodrošināšana ar ilgtspējīgu darba vidi;
  • Sakārtots un nodots lietošanā valsts nekustamais īpašums Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, kas ilgstoši rezervēts valsts vajadzībām.
Projekta saturs:

Ēkas pārbūve, tai skaitā pagraba stāva padziļināšana un paplašināšana, jaunas piebūves izbūve, liftu šahtu un liftu izbūve, telpu pārplānošana.

Projekta pamatojums:

Ministru kabineta 2014.gada 26.februāra rīkojums Nr.88 „Par finansējuma piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma un mēbeļu iegādes, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai”.

Notikumi un projekta statuss:
  • 2015.gada 14.oktobrī noslēgts līgums ar SIA „Ritmus arhitekti” par projektēšanas uzdevuma izstrādi;
  • 2016.gada janvāris – izstrādāts projektēšanas uzdevums (būvprojekta tehniskā specifikācija un ēkas pārbūves projekta koncepcija) un saskaņots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju;
  • 2016.gada 9.februārī izsludināts iepirkums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ;
  • 2016.gada 10.maijā pabeigta piedāvājumu vērtēšana, līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „REM PRO” (31.05.2016. beidzas nogaidīšanas termiņš, sūdzības netika saņemtas). 
Telpu platība:

Ēkas kopējā platība ir 4 377 m2, bet pēc pārbūves un atjaunošanas tiek plānota 5 667 m2.

Projekta budžets:

Kopējie plānotie projekta izdevumi: 10 693 836 EUR.

Projektu plānots īstenot līdz 2019.gada 30.novembrim.