Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcija

Projekta nosaukums:

Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveide Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā, kurā ietilpst:

 • Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcija un piebūves izbūve (Nākotnes Nams); 
 • Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveide.
Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Projekta mērķis:

Izveidot Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksu valsts budžeta resursu ietvaros.

Projekta pamatojums:

VNĪ Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveidi īsteno atbilstoši 2012.gada 16.februāra Valdības rīcības plānā noteiktajam 128.uzdevumam – nodrošināt Latvijas daudzveidīgā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt tā pilnvērtīgu izmantošanu, pieejamību un aktīvu apriti, sadarbībā ar Rīgas domi turpināt veidot Latvijas Okupācijas muzeja un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla ansambli valsts budžeta resursu ietvaros.

Projekta īstenošana ir nepieciešama, lai:

 • nodrošinātu ātrāku Latvijas Okupācijas muzeja spēju veikt likumā deleģēto uzdevumu kvalitatīvu un mūsdienīgu izpildi minētajās ēkas telpās, t.sk., oficiālo un darba vizīšu apkalpošanu, t.sk., delegāciju vai to pārstāvju iepazīstināšanu ar Latvijas vēstures faktiem par okupācijas periodu un tā skaidrošanu;
 • novērstu turpmāku Latvijas Okupācijas muzeja ēkas tehniskā stāvokļa pasliktināšanos.
Notikumi, termiņi un projekta statuss:
 • Izstrādāts skiču projekts Latvijas Okupācijas muzeja ēkai un ēkas piebūves izbūvei jeb Nākotnes Namam;
 • Izstrādāts plānošanas un arhitektūras uzdevums Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijai;
 • Noslēgts Līgums par Latvijas Okupācijas muzeja ēkas projektēšanas un autoruzraudzības veikšanu. 
 • Izstrādāts skiču projekts „Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls”;
 • 2008.gada 20.jūnijā starp VNĪ, Aizsardzības ministriju, Kultūras ministriju un Rīgas domi noslēgts Līgums par Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla projektēšanas un būvniecības darbiem (Aizsardzības ministrija 2009.gada atkāpusies no turpmākas dalības minētajā projektā iestādes budžeta samazinājuma dēļ);
 • Sasakaņā ar Latvijas Okupācijas muzeja likuma grozījumiem, aktualizētais būvprojekts līdz 2017.gada 1.februārim tiks iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā;
 • Līdz 2017.gada 1.martam plānots izstrādāt Tehnisko specifikāciju  būvniecības  I kārtas darbiem;

 • Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksu īstenot divās būvniecības kārtās, nodrošinot:

  • būvniecības I kārtas ietvaros – Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijas un piebūves (Nākotnes nama) būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2018.gada oktobrim;
  • būvniecības II kārtas ietvaros - Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2019.gada aprīlim.
Projekta izmaksas:

Finanšu ministrijai budžeta programmā 41.13.00, saistību uzdevuma veidam „Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā” paredzēti finanšu līdzekļi ar būvniecību saistīto kapitālieguldījumu izdevumu segšanai VNĪ 7 064 988,25 EUR apmērā .

Būvniecības statuss