Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Īstenotie projekti
Risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Latvijas Nacionālā arhīva telpās Šampētera ielā 16, Rīgā
Projekta nosaukums:

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Latvijas Nacionālā arhīva telpām Šampētera ielā 16, Rīgā, LV-1046” (projekta identifikācijas Nr.KPFI-15.3/41).

Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Galvenais būvdarbu veicējs:

SIA "Baltic Builders Alliance".

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Kultūras ministrijas tiešās padotības iestādes „Latvijas Nacionālais arhīvs” lietošanā esošo ēku Šampētera ielā 16, Rīgā energoefektivitāti.

Projekta pamatojums:

Ēka Šampētera ielā 16, Rīgā, būvēta 20.gs. astoņdesmitajos gados. Tās sākotnējā funkcija – ražošanas ēkas, patreizējā – arhīvs. Ēkas izmantošanas veids pēc CC klasifikatora 1262 „Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa”.

Siltuma zudumi patlaban rodas caur jumtu un nesiltinātām ārsienām (PVC logi mainīti 2005. gadā).

Ēka praktiski nav siltināta un tās kopējais tehniskais stāvoklis ir apmierinošs – netika konstatēti būtiski ēkas konstrukciju bojājumi. Ēkas ārsiena ir bez plaisām. Ārsienu konstrukcijas ir ar zemu siltuma pretestību.

Ēkas norobežojošās konstrukcijas daļēji neatbilst būvnormatīvu noteiktajām prasībām LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Kompleksi energoefektivitātes pasākumi tiek veikti ēkas norobežojošām konstrukcijām. Energoefektivitātes pasākumi ietver ārsienu un jumtu siltināšanu, koka logu nomaiņu, apkures sistēmu remontu.

Ēkas tehniskais stāvoklis pēc tehniskā apsekojuma atbilst veicamajiem pasākumiem. Nav konstatēti ēkas bojājumi, kuri var ietekmēt ēkas konstrukciju noturību, vai radīt neparedzētas izmaksas enerģijas pasākumu būvniecības vai realizācijas laikā.

Projekta aktivitātes atbilst ēku energoauditā ieteiktajiem veicamajiem pasākumiem. Pielietotie materiāli ir videi draudzīgi un ilgmūžīgi, un piemēroti ēku specifikai.

Ja savlaicīgi vai vispār netiks veikti ieteiktie pasākumi, turpināsies ēku būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju nolietošanās un bojāšanās, kā arī netiks samazinātas izmaksas par enerģiju. Pieaugot siltumenerģijas tarifam, pieaugs maksājumi par siltumenerģiju. Telpās nebūs iespējams uzturēt komforta prasībām atbilstošu telpu mikroklimatam un turpināsies norobežojošo konstrukciju bojāšanās mitruma iedarbībā.

Lai nodrošinātu sekmīgu projektā plānoto būvniecības darbu veikšanu un organizāciju, uz 09.10.2014 savstarpēji noslēgta sadarbības līguma ar Latvijas Nacionālo arhīvu pamata projekta vadību un būvniecības procesu organizāciju nodrošinās valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”.

Projektā plānotās darbības un rezultāti:

Projektā paredzēts:

 • Sienu siltināšana;
 • Jumta siltināšana;
 • Koka logu un durvju  nomaiņa;
 • Metāla vārtu  nomaiņa;
 • Cokola siltināšana;
 • Apkures sistēmas modernizācija;
 • Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija.

Ēkas kopējā apsildāmā platība – 5116,4 m2.

Paredzamais piegādātās enerģijas ietaupījums 439240 kWh/gadā.

Notikumi, termiņi un attīstības projekta statuss:
 • 2013.gada VI ceturksnis – 2014.gada II ceturksnis – tehniskās dokumentācijas izstrāde (energoaudits, energoefektivitātes veicamo pasākumu pārskats un ēkas vienkāršotās renovācijas karte) projekta izstrādei
 • 2014.gada II ceturksnis – III ceturksnis – iepirkuma veikšana Latvijas Nacionālā arhīva ēkas renovācija Šampētera ielā 16, Rīgā
 • Līdz 2015.gada I ceturksnim – Latvijas Nacionālā arhīva ēkas renovācija Šampētera ielā 16, Rīgā, un būvuzraudzība;
 • 2015.gada I ceturksnī objekts nodots ekspluatācijā.
Projekta kopējā platība:

Ēkas kopējā apsildāmā platība 5116,4 kvadrātmetri.

Projektējamā platība 5116,4 kvadrātmetri.

Projekta kopējās izmaksas:

448 432,21 EUR, no kurām KPFI līdzfinansējums plānots 257 332,37 EUR apmērā.