Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Īstenotie projekti
Risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Latvijas Nacionālā arhīva telpās Pils ielā 86/88, Ventspilī
Projekta nosaukums:

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Latvijas Nacionālā arhīva ēkās Pils ielā 86/88, Ventspilī, LV-3601” (projekta identifikācijas Nr.KPFI-15.4/7).

Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Kultūras ministrijas tiešās padotības iestādes „Latvijas Nacionālais arhīvs” lietošanā esošo ēku Pils ielā 86/88, Ventspilī energoefektivitāti, veicot sienu, jumta un cokola siltināšanas darbus, apkures un ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, kā arī logu, ārdurvju nomaiņu.

Projekta pamatojums:

Ēkā, kurā plānots veikt projekta aktivitātes, atrodas Pils ielā 86/88, Ventspilī, tās nodotas ekspluatācijā 1969.gadā. Ēku izmantošanas veids ir 1262 „Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa”. Ēkās atrodas dokumentu glabātuves, lasītava, darba kabineti, kā arī administratīvās telpas.

Siltuma zudumi ēkās patlaban rodas caur jumta pārsegumu, nesiltinātām ārsienām, un nekvalitatīvām stikla paketēm. Ēka nav siltināta. Ārsienu konstrukcijas ir ar zemu siltuma pretestību, termogrāfija uzrāda palielinātu siltuma plūsmu cokola un karnīzes zonās.

Ēkai  ir  neapmierinoša  energoefektivitāte,  neatbilstoša    LBN 002 – 01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltuma tehnika” prasībām.  Kompleksi energoefektivitātes paaugstinoši pasākumi ietver norobežojošo konstrukciju, apkures sistēmas un ventilācija rekonstrukciju, kā arī logu, ārdurvju nomaiņu. Ēkas tehniskais stāvoklis pēc Tehniskā apsekojuma atbilst veicamajiem pasākumiem. Nav konstatēti ēku bojājumi, kuri var ietekmēt ēkas konstrukciju noturību, vai radīt neparedzētas izmaksas enerģijas pasākumu būvniecības vai realizācijas laikā.

Projekta aktivitātes ir pamatotas ar aprēķiniem un tās atbilst ēku energoauditā ieteiktajiem veicamajiem pasākumiem. Pielietotie materiāli ir videi draudzīgi un ilgmūžīgi, un piemēroti ēku specifikai.

Ja savlaicīgi vai vispār netiks veikti ieteiktie energoefektivitāti paaugstinošie pasākumi, turpināsies ēku būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju nolietošanās un bojāšanās, kā arī netiks samazinātas izmaksas par patērēto enerģiju. Pieaugot siltumenerģijas tarifam, pieaugs maksājumi par siltumenerģiju. Telpās nebūs iespējams uzturēt komforta prasībām atbilstošu telpu mikroklimatam un turpināsies norobežojošo konstrukciju bojāšanās mitruma iedarbībā.

Lai nodrošinātu sekmīgu projektā plānoto būvniecības darbu veikšanu un organizāciju, uz 13.01.2015. savstarpēji noslēgta sadarbības līguma ar Latvijas Nacionālo arhīvu pamata projekta vadību un būvniecības procesu organizāciju nodrošinās valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”.

Projektā plānotās darbības un rezultāti:
 • Sienu  siltināšana;
 • Jumta siltināšana;
 • Koka logu un durvju nomaiņa;
 • Cokola siltināšana;
 • Apkures sistēmas modernizācija;
 • Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija;
 • Granulu katla uzstādīšana.

Ēkas kopējā apsildāmā platība - 1067,6 kvadrātmetri.

Paredzamais piegādātās enerģijas ietaupījums 59 515,37 kWh/gadā.

Notikumi, termiņi un projekta statuss:
 • 2013.gada IV ceturksnis - 2014.gada II ceturksnis – tehniskās dokumentācijas izstrāde (energoaudits, energoefektivitātes veicamo pasākumu pārskats un ēkas vienkāršotās renovācijas karte) projekta izstrādei;
 • 2014.gada IV ceturksnis - 2015.gada I ceturksnis – iepirkuma veikšana Latvijas Nacionālā arhīva ēkas energoefektivitāti paaugstinošu fasādes atjaunošanas un iekšējo inženiersistēmu atjaunošanas darbiem Pils ielā 86/88, Ventspilī;
 • Līdz 2015.gada II ceturksnim – energoefektivitāti paaugstinošu fasādes atjaunošanas un iekšējo inženiersistēmu atjaunošanas darbi Latvijas Nacionālā arhīva ēkā Pils ielā 86/88, Ventspilī, un būvuzraudzība;
 • 2015.gada II ceturksnī objekts nodots ekspluatācijā.
Projekta kopējā platība:

Ēkas kopējā apsildāmā platība - 1067,6  kvadrātmetri.

Projektējamā platība 1067,6 kvadrātmetri.

Projekta kopējās izmaksas:

223 969,23 EUR, no kurām KPFI līdzfinansējums plānots 136 972,91 EUR apmērā.