Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Īstenotie projekti
Sabiedriskās ēkas atjaunošana Jūras ielā 34, Ventspilī
Projekta nosaukums:

Sabiedriskās ēkas atjaunošana Jūras ielā 34, Ventspilī.

Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Galvenais būvdarbu veicējs:

SIA „Kvadrum”.

Būvprojekta autors:

SIA „Skonto būve”.

Projekta mērķis:

Valsts un speciālo dienestu (Ventspils prokuratūras, Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Drošības policijas Ventspils reģionālās nodaļas un Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils biroja) darbinieku nodrošināšana ar sakārtotām, darbam piemērotām telpām.

Projekta saturs:

Administratīvās ēkas un visu ārējo inženiertīklu pārbūve, garāžas ēkas renovācija, autostāvlaukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana.

Projekta pamatojums:

Ministru kabineta 2012.gada 3.oktobra rīkojums Nr.465 "Par finansējuma piešķiršanu administratīvās ēkas un garāžas ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai."

Notikumi un projekta statuss:
  • 2013.gada 11.decembrī uzsākta būvprojekta izstrāde;
  • 2015. gada 17.martā tika izsludināts būvdarbu iepirkums;
  • 2015.gada 16.aprīli pabeigta tehniskā projekta izstrāde, tehniskais projekts saskaņots un akceptēts Ventspils būvvaldē;
  • 2015.gada 15.jūlijā noslēgts līgums par būvuzraudzības veikšanu ar SIA "Būves un būvsistēmas";
  • 2015.gada 16.septembrī noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „Kvadrum”;
  • 2015.gada 16.oktobri uzsākti būvniecības darbi;
  • 2016.gada 8.janvārī atbilstoši kopējam būvniecības darbu laika grafikam uzsākti administratīvās ēkas pārbūves darbi (būvdarbu II. kārta);
  • 2016.gada 27.septembrī pabeigti visi būvdarbi objektā;
  • 2016.gada 13.decembrī ēka nodota ekspluatācijā.
Telpu platība:

Ēku kopējā platība ir 1611,36 m2 , bet pēc pārbūves un atjaunošanas kopējā platība ir  1770,20 m2.

Projekta kopējās izmaksas:

2 815 745 EUR