Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Īstenotie projekti
Latgales tradicionālās kultūras un amatu mājas izveide Raiņa muzejā „Jasmuiža”
Projekta nosaukums:

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ES ELFLA) atklāta projektu iesnieguma konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”  projekts „Latgales tradicionālās kultūras un amatu mājas izveide Raiņa muzejā „Jasmuiža”” (Projekta identifikācijas Nr.13-03-L32300-000016).

Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Projekta mērķis:

Raiņa muzeja „Jasmuiža”, Aizkalnē, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, izstāžu un pasākumu ēkas atjaunošana, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošas telpas Latgales tradicionālās kultūras, lauksaimniecības un amatniecības vēsturei un attīstībai veltītām ekspozīcijām/izstādēm, krājuma glabātuvei un muzejpedagoģiskajām nodarbībām.

Projekta pamatojums:

Raiņa muzejs "Jasmuiža" ir Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzeja sastāvā.

Muzejs ir izvietots bijušajās Jasmuižas muižas ēkās.

Līdztekus Raiņa literārā mantojuma un personības atklāsmei muzeja apmeklētāji tiek iepazīstināti ar Latgales materiālās un nemateriālās kultūras mantojuma bagātību – folkloras materiāli, podniecības un lauksaimniecības tradīcijas un amatu prasmes.

Projektā iecerēts atjaunot bijušo Jasmuižas muižas kūti, kurā patlaban ir izvietota Latgales keramikas ekspozīcija un krājuma telpas.

Ēka nav pieredzējusi pilna apjoma restaurāciju, arī pirms vairākām desmitgadēm veiktie uzlabojumi jau ir novecojuši – ir bojāts ēkas jumts, nepieciešams telpu remonts, daļēja grīdas seguma nomaiņa, nedarbojas apkures sistēma, novecojusi elektroinstalācija, nav ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

Atjaunoto ēku paredzēts attīstīt kā bāzi muzeja satura atzara „Latgales tradicionālā kultūra” attīstībai un padziļināšanai, līdztekus jau esošajam muzeja piedāvājumam veidojot jaunas interaktīvas programmas par Latgales folkloru, tradīcijām, amatiem.

Lai nodrošinātu sekmīgu projektā plānoto būvniecības darbu veikšanu un organizāciju, uz savstarpēji noslēgta līguma pamata projekta vadību un būvniecības procesu organizāciju nodrošinās valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi".

Projektā plānotās darbības un rezultāti:

Īstenojot projektu, paredzēts atjaunot ēku, izvietojot tajā:

 •  Keramikas ekspozīciju zāli;
 •  Keramikas kolekcijas krājuma glabātuvi;
 •  Īstermiņa izstāžu telpu;
 •  Muzejpedagoģisko programmu un sarīkojumu zāli.

Īstenojot projektā plānotās aktivitātes, tiks sasniegti šādi indikatori:

 • Paredzamais lauku iedzīvotāju skaits, kuri katru gadu gūs labumu no projekta ieviešanas – 15000;
 • Projekts uzlabos muzeja darbību:
  • Interneta pieejamību; paredzamais cilvēku skaits, kas pēc interneta pieejamības nodrošināšanas projekta īstenošanas muzejā katru gadu izmantos interneta pakalpojumus – 5000;
  • Ēkas atbilstību muzeja funkciju veikšanai;
  • Muzejā tiks radīta iespēja iekļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Muzeja labiekārtojamās teritorijas platība 0,1 ha;

Muzeja renovējamās ēkas platība 386,5 m2.

Notikumi, termiņi un attīstības projekta statuss:
 • 2013.gada IV ceturksnis – 2014.gada I ceturksnis – iepirkuma veikšana tehniskā projekta izstrādei;
 • 2014.gada III ceturksnis – Izstrādāts tehniskais projekts;
 • 2014.gada III ceturksnis – Tehniskā projekta ekspertīze;
 • 2014.gada III – IV ceturksnis – Iepirkuma veikšana Raiņa muzeja „Jasmuiža” izstāžu ēkas rekonstrukcijai;
 • Līdz 2015.gada III ceturksnis – Raiņa muzeja „Jasmuiža” izstāžu ēkas rekonstrukcija un būvuzraudzība.
 • 2015.gada 28.maijā objekts nodots ekspluatācijā.
Projekta kopējā platība:

Kopējā lietderīgā platība 386,5 m2.

Projektējamā platība 386,5 m2.

Projekta kopējās izmaksas:

164 629,8 EUR.