Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Pārdod
Rīga, Nometņu 18 k-1
Zemes gabala platība - 2040 m2
1 006 000,00 EUR
Publicēts 21.04.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 058 0060
Būvju/telpu platība - 2085.2 m2
Zemes gabala platība - 2040 m2
Būvju skaits - 3
Cita objektu raksturojoša informācija
Lietu tiesības, kas apgrūtina Objektu ierakstītas III. daļas 1.iedaļā Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 17250. (izdruka no Zemesgrāmatas noteikumu 1.pielikumā).

Ziņas par personām, kuras nomā/īrē Objektu vai tā daļu - nomas/īres līgumu saraksts noteikumu 3.pielikumā. Ar nomas/īres līgumiem var iepazīties Latvijas Universitātes telpās Jelgavas ielā 1, Rīgā, LV-1004, 2.stāvā, 202.kabinetā, katru darba dienu sākot ar 24.04.2017. līdz 25.05.2017. no plkst. 09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst. 16:00.
Informācija par izsoli
Datums: 26.05.2017
Laiks: 11:00
Rakstiska izsole ar augšupejošu soli

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Latvijas Universitātes telpās Jelgavas ielā 1, Rīgā, 2.stāvā, 202.kabinetā katru darba dienu sākot ar 24.04.2017. līdz 25.05.2017. no plkst. 09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst. 16:00.

Pieteikumu atvēršana notiks 2017.gada 26.maijā plkst. 11:00, Latvijas Universitātes telpās Jelgavas ielā 1, Rīgā, 7.stāvā, 725.kabinetā.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties LU tīmekļa vietnē www.lu.lv sadaļas „Uzņēmējiem” apakšsadaļā „Izsole”, „Īpašumu izsole” vai Latvijas Universitātes telpās Jelgavas ielā 1, Rīgā, 2.stāvā, 202.kabinetā, katru darba dienu sākot ar 24.04.2017. līdz 25.05.2017. no plkst. 09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst. 16:00.
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi nosacījumi
Objekta nosacītās (sākuma) cenas pārsolīšanas solis noteikts 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi).

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Latvijas Universitātes bankas kontā – Nordea Bank AB Latvijas fil., konts LV 51 NDEA 0000 0824 14423, kods NDEALV2X– nodrošinājums 10 % apmērā, t.i., 100 600,00 EUR (viens simts tūkstoši seši simti euro 00 centi) no Objekta nosacītās (sākuma) cenas ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Nometņu ielā 18 k-1, Rīgā izsoles nodrošinājuma nauda”.

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā saskaņā ar darījuma konta līguma noteikumiem.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 25.05.2017 16:00
Dokumenti lejupielādei
files/ads/19217/20170421155642_Pirkuma_ligums_5_pielikums.pdf
files/ads/19217/20170421155652_Izsoles_noteikumi_1_2_3_pielikums.pdf
files/ads/19217/20170421161308_Pieteikums_dalibai_izsole_4_pielikums.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Izsolāmais nekustamais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. tālr. nr. 20391002.
Kontakti
Marģers Počs
LU Infrastruktūras departamenta Ieņēmumu centru daļas vadītājs
mob. tālr. nr.: 29209708, e-pasts: lu.lvmargers.pocs
Cena
Cena - 1 006 000,00 EUR