Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Iznomā
Ludzas novads, Brigu pagasts,
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
0,14 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 08.05.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6846 010 0024
Būvju/telpu platība - 1566.60 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 30.04.2021
Stāvs: 1 no 1
Cena - 0,14 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
219,32 EUR (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
340,08 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nekustamā īpašuma noma - Liellopu ferma kadastra Nr.68460100024001001, apbūves laukums 1688.70 m2, zemes kadastra Nr. 68460100024 platība 132500.00 m2, zemes kadastrālā vērtība 7553EUR, zemes kadastra Nr.68960030073, platība 50300.00 m2, kadastrālā vērtība 2399EUR, zemes kadastra Nr.68960030077, platība 26800.00m2, kadastrālā vērtība 1095EUR, zemes kadastra Nr.68960030079, platība 217700.00 m2, kadastrālā vērtība 11624EUR.
Kopējā zemes platība 427300.00 m2, kadastrālā vērtība 22671EUR.
Informācija par izsoli
Datums: 16.05.2017
Laiks: 10:00
Varoņu iela 11a, Rēzekne, 101.kabinets
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītājam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura publicējusi sludinājumu. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi "Pieteikums rakstiskai izsolei" norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu. Pieteikums tiks reģistrēts lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu, kurā jānorāda nekustamā īpašuma kadastra Nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1 (vienu) m2 mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Papildus nomas maksai jāmaksā Nekustamā īpašuma nodoklis.
Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no nomas līguma noslēgšanas dienas veikt drošības naudas samaksu 2 (divu) kalendāro mēnešu nomas maksas apmērā.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/19413/20170329161230_pretendentu_pieteiksanas_iesniegums.doc
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Rēzeknes tehnikums
Valda Jurčenoka
64633668
Valda.Jurcenoka@rezeknestehnikums.lv
Cena
Cena - 0,14 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 219,32 EUR (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 340,08 EUR (bez PVN)

Rezultāti


Noslēgts līgums par Iznomā Ludzas novads, Brigu pagasts,

Nomnieks: SIA "Merkurij Agro"

Līguma noslēgšanas datums: 26.05.2017

Līguma darbības termiņš līdz: 30.04.2021


Publicēts lēmums par Iznomā Ludzas novads, Brigu pagasts,

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: 16.05.2017.Rēzeknes tehnikuma Izsoles komisijas protokols Nr.6

Līguma noslēgšanas termiņš: 30.04.2021.

Kontaktpersona: Valda Jurčenoka
Rēzeknes tehnikums
64633668