Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Pārdod
Rīga, Gobas iela 18A
Zemes gabala platība - 0,57
82 887,00 EUR
Publicēts 14.07.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 097 2178
Zemes gabala platība - 0,57
Cita objektu raksturojoša informācija
Lietu tiesības, kas apgrūtina izsolāmo nekustamo īpašumu ierakstītas III. daļas 1.iedaļā Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000478233 (izdruka no Zemesgrāmatas noteikumu 1.pielikumā)
Informācija par izsoli
Datums: 28.08.2017
Laiks: 16:00
Rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Objekta nosacītās (sākuma) cenas pārsolīšanas solis noteikts 500,00 EUR.

Izsoles dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Latvijas Universitātes telpās Jelgavas ielā 1, Rīgā, 2.stāvā, 202.kabinetā katru darba dienu sākot ar 17.07.2017. līdz 28.08.2017. no plkst. 09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst. 16:00.

Pieteikumu atvēršana notiks 2017.gada 28.augustā plkst. 16:15 Latvijas Universitātes telpās Jelgavas ielā 1, Rīgā, 7.stāvā, 725.kabinetā
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi nosacījumi
Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Latvijas Universitātes bankas kontā – Nordea Bank AB Latvijas fil., konts LV 51 NDEA 0000 0824 14423, kods NDEALV2X – nodrošinājums 10 % apmērā, t.i., 8288,70 EUR (astoņi tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi euro 70 centi) no Objekta nosacītās (sākuma) cenas ar atzīmi „Zemes gabala Gobas ielā 18A, Rīgā izsoles nodrošinājuma nauda”, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu par izsolāmo nekustamo īpašumu, sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā saskaņā ar darījuma konta līguma noteikumiem.Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 28.08.2017 16:00
Dokumenti lejupielādei
files/ads/20254/20170714153019_Izsoles_noteikumi_1_2_3_4_pielikums.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Izsolāmais nekustamais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. tālr. Nr. 20391002.
Kontakti
Latvijas Universitāte
Ilze Novikova
67033912
ilze.novikova@lu.lv
Cena
Cena - 82 887,00 EUR