Iznomā
Jelgavas novads, Platones pagasts, Platone Individuālās lopu mītnes
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
0,10 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 12.10.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5470 003 0212
Būvju/telpu platība - no 186 m2 Līdz 562.2 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu
Stāvs: 1 no 1
Informācija par izsoli
Datums: 25.10.2017
Laiks: 10:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu(Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/21266/20160408110144_Telpu nomas līguma paraugs.pdf
files/ads/21266/20160408110145_Pretendentu pieteikšanās iesniegums.pdf
files/ads/21266/20161004143519_Platone_zemes_uzmērījuma_plāns.jpg
files/ads/21266/20161004143639_Platone_ēka_003_plāns.jpg
files/ads/21266/20161027165425_Platone_ēka_001_plāns.jpg
files/ads/21266/20161027165623_Platone_ēka_002_plāns_.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Namu pārvaldniece
Ilona Kaļasa
tālr.: 29180641
e-pasts: vni.lvilona.kalasa

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Saimniecības ēkas
Cena
Cena - 0,10 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Jelgavas novads, Platones pagasts, Platone Individuālās lopu mītnes

Nav nomas tiesību pretendentu.