Iznomā
Kuldīgas novads, Rumbulas pagasts, "Lūki"
Zemes gabala platība - 16000 m2
0,60 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 07.12.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6284 006 0389
Būvju/telpu platība - 85.8 m2
Zemes gabala platība - 16000 m2
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 1
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā nekustamais īpašumu „Lūki” (kadastra numurs 6284 006 0389), Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā,
īpašums sastāv no:
- Zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 006 0389) ar kopējo platību 1,6 ha, t.sk. meža zeme 0,5 ha, uz kuras atrodas:
- vasaras māja (ēkas (būves) kadastra apzīmējums 6284 006 0389 001) ar kopējo platību 70,40 m²;
- šķūnis (ēkas (būves) kadastra apzīmējums 6284 006 0389 002) ar kopējo platību 15,40 m².

(Būves sliktā stāvoklī).

Zemes vienības (kadastra apzīmējums 6284 006 0389) kopējās platības 1,6 ha sadalījums pa lietošanas veidiem:
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības - 0,5 ha (aramzeme 0,2ha; ganības 0,3 ha); Mežu platība - 0,5 ha; Krūmāju platība0,2 ha; Ūdens objektu zeme - 0,3 ha; zeme zem ēkām0,1 ha;
Lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - 1,6 ha

Nomniekam papildus nomas maksai, jāmaksā par zemes nomu (1,5% no zemes kad.vērtības gadā),Nekustamā īpašuma nodoklis (NIN).

Informācija par izsoli
Datums: 21.12.2017
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/21926/20170330141537_Nekustamā īpašuma nomas līguma paraugs (3).pdf
files/ads/21926/20170330141550_Zemes Lietošanas veidi. Lūki.jpg
files/ads/21926/20171113115200_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina


VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Cena
Cena - 0,60 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Kuldīgas novads, Rumbulas pagasts, "Lūki"

Nav nomas tiesību pretendentu.