Iznomā
Rīga , Brīvības iela 72 - Tirdzniecības telpu noma
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
4,08 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 09.02.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 022 0020 003
Būvju/telpu platība - 369.2 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: -1, 1 no 5
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā tirdzniecība telpas ēkas pagrabstāvā (189,1m2), telpu grupa 007, telpas no Nr.8-16 un 1.stāvā (180,1m2), telpu grupa 007, telpas no Nr.1-7 (sk.telpu plānus pielikumā)

Nomas maksa par 1.stāva tirdzniecības telpām ar kopējo telpu platību 180,1m2 noteikta 7 EUR/m2 mēnesī.
Pagraba stāva telpu ar kopējo platību 189,1m2 nomas maksa noteikta 1,30 EUR/m2 mēnesī.
Informācija par izsoli
Datums: 22.02.2018
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta lietošanas mērķis – komercdarbība (izņemot sabiedrisko ēdināšanu).

Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/22567/20180129132545_Telpu nomas līgums.doc
files/ads/22567/20180129151520_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
files/ads/22567/20180129151726_Brīvības bulvāris 72.jpg
files/ads/22567/20180129151726_Brīvības iela 72 pagrabstāva plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Aleksejs Šveics
tālr.: 26645563
e-pasts: vni.lvaleksejs.sveics

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Nekustamā īpašuma darījumu konsultante
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 4,08 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga , Brīvības iela 72 - Tirdzniecības telpu noma

Nav nomas tiesību pretendentu.