Iznomā
Jūrmala, Melluži 0153 - Zeme ar pamatiem
Zemes gabala platība - 2938 m2
Rezultāti

Publicēts lēmums 30.01.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


1,45 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 17.01.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1300 014 0153
Būvju/telpu platība - 609 m2
Zemes gabala platība - 2938 m2
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: pamati no pamati
Cena - 1,45 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
3260,88 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomāts:
- zemes gabals, kadastra apzīmējums 1300 014 0153, - 2938 m2;
- ēkas pamati, kadastra apz.1300 014 0153 001 – 489 m2;
- ēkas pamati, kadastra apz.1300 014 0153 002 – 120 m2.

Nomniekam par objektu jāmaksā:
Nosolītā nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru (ēku/pamatu platība), bet ne mazāk kā: 1,45 EUR/m2 (ēku/pamatu platība) +PVN (kopā mēnesī: 883,05 EUR + PVN);
Nomas maksa mēnesī par zemi: 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, t.i. 271,74 EUR + PVN mēnesī;
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi: 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, t.i. 3260,84 EUR gadā (271,74 EUR mēnesī).

Izmantošanas mērķis: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu.

Ir atļauts ierīkot gājēju takas, novietot uz zemesgabala īslaicīgas lietošanas būves, publiskās tualetes, glābšanas stacijas, ja tas nav pretrunā ar vides aizsardzības mērķiem un to nosaka detālplānojumā. (Joslā aizliegta autostāvvietu ierīkošana)
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 30.01.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
NOMNIEKAM ir pienākums veikt Īpašuma sakārtošanu un labiekārtošanu, kā arī būvju remontu atbilstoši nomas mērķiem uz sava rēķina, saskaņojot tā apjomu un termiņus ar IZNOMĀTĀJU vienu mēnesi pirms remontdarbu uzsākšanas.

Nomnieks nodrošina zemesgabala sakopšanu un uzturēšanu kārtībā, kā arī tam ir jāievēro normatīvie akti par zemes lietošanu un aizsardzību.

Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1). Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, zemes un ēku platības, pretendenta piedāvātā nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru (ēku/pamatu platība) bez PVN, vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/31300/20111117113448_Zemes robezu plans.pdf
Zemes robezu plans.pdf
files/ads/31300/26341_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/31300/30062_Nekustamā_īpašuma_tipveida_līgums_FM_2018.docx
Nekustamā_īpašuma_tipveida_līgums_FM_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
tālr.: 27339843, 29471103
e-pasts: vni.lvnoma
Cena
Cena - 1,45 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 3260,88 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 29.01.2020