Kvalitātes politika

VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) stratēģiskais mērķis ir Sabiedrības interesēs nodrošināt nekustamo īpašumu, kas ir stratēģiski svarīgi valsts drošībai, nepieciešami valsts institūcijām valsts funkciju veikšanai, kultūras mantojuma saglabāšanai, valsts vai pašvaldību administratīvās teritorijas attīstībai, mērķtiecīgu un efektīvu pārvaldīšanu, tostarp vērtības saglabāšanu un vairošanu, kā arī nodrošināt lietderīgu rīcību ar valsts funkciju veikšanai neizmantotiem nekustamajiem īpašumiem. 
 
VNĪ īsteno kvalitātes politiku atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām un ievērojot VNĪ pamatvērtības:
 
Atvērtība - mūsu biznesa procesi ir caurskatāmi, mēs dinamiski maināmies nākotnes konkurētspējas stiprināšanai valsts, nozares un uzņēmuma līmenī. Mēs atklāti risinām problēmas un tās skaidrojam sabiedrībai. Mēs esam atvērti klientu, sabiedrības un darbinieku iniciatīvām.
 
Sadarbība – mēs veidojam ilgtermiņa sadarbību ar saviem klientiem, sabiedrību, darbiniekiem, kas balstīta savstarpējā uzticībā, solījumu pildīšanā un atklātībā vienam pret otru. Mēs izvēlamies vienkāršu, saprotamu un ērtu komunikācijas un sadarbības veidu. 
 
Kompetence – mēs esam eksperti un dalāmies savās zināšanās. Mēs piedāvājam viedus risinājumus savu klientu mērķu īstenošanai. Mēs uzņemamies atbildību par saviem lēmumiem un izvirzīto mērķu īstenošanu
 
 Kvalitātes politika veido VNĪ stratēģijas īstenošanas kopumu, nodrošinot pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar ārējo un iekšējo normatīvo dokumentu prasībām, veicot sistemātisku NĪ pārvaldību, analizējot klientu un tā vajadzības.
 
Lai īstenotu VNĪ stratēģisko mērķi , attīstītu savas pozīcijas Latvijas nekustamo īpašumu tirgū, pozicionējot VNĪ kā ekspertu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, VNĪ kvalitātes politika un tās īstenošana balstīta uz šādiem pamatprincipiem: 
 
  • Kvalitatīva un profesionāla pakalpojumu sniegšana katram VNĪ klientam saistībā ar nekustamā īpašuma darījumiem; klientu vajadzībām piemērotu nekustamo īpašumu nodrošināšana;
  • Plašs ar nekustamo īpašumu darījumiem saistīts pakalpojumu spektrs –nekustamo īpašumu atsavināšana, noma, pārvaldīšana un apsaimniekošana;
  • Nekustamo  īpašumu attīstības vadība, kas ietver NĪ attīstības projektu vadības pakalpojuma veikšana, nākotnes biroja koncepta ieviešana, ilgtspējīgas pieejas sekmēšana un būves informācijas modelēšanas sistēmas ieviešana; 
  • Līdzdarbošanās valsts politikas veidošanā valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā;
  • Deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpilde nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā; privātās apbūves valsts zemesgabalu atsavināšana;
  • Valsts iestāžu vajadzību apzināšana piedāvājot pakalpojumus infrastruktūras un administratīvo funkciju nodrošināšanai;
  • Korporatīvās pārvaldības, reputācijas un komunikācijas uzlabošana; korporatīvās sociālās atbildības principu ieviešana un darbinieku iesaistīšana; 
  • Ilgtspējīga un efektīva attīstība, kas balstīta uz klientu apmierinātības uzlabošanu, procesu digitalizēšanu un efektivizēšanu (efektīvi lēmumi, kas balstīti uz iegūtiem objektīviem datiem, informācijas analīzi, monitoringu, efektivitātes un lietderības apsvērumiem);
  • Sistēmiska un procesu orientēta pieeja uzņēmuma vadībai– skaidra procesu secība un to mijiedarbība, kā arī kritēriji un metodes efektīvai procesu darbībai un vadībai; 

Kvalitātes politiku realizē visās VNĪ struktūrvienībās un tā ir saistoša visiem VNĪ darbiniekiem.

Kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2015 sertifikāts

VNĪ veiktie pasākumi korupcijas risku novēršanai