Iznomā
Rīga, Krīvu iela 11 - 329
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 05.01.2017.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Iesniedza Zinātniskā Institūcija Nodibinājums "LATVIJAS TEHNOLOĢISKAIS CENTRS"

Līguma noslēgšanas termiņš: 01.02.2017.

Kontaktpersona: Saimniecības daļas vadītāja Ināra Lāce: tel.67558806


6,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 21.12.2016
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 115 0309 002
Būvju/telpu platība - 11 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 31.12.2022
Stāvs: 3 no 3
Cena - 6,50 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
71,50 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Vairāku pretendentu gadijumā, kas piedāvās vienādas summas, priekšroka tiks dota nomniekiem kuru darbība ir vērsta uz Ministru kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr 685 "Par zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam" un Eiropas Komisijas apstiprinātai attīstības stratēģijai "Europe 2020", "Baltijas jūras attīstības stratēģijai", Oslo rokasgrāmatai, Nacionālās attīstības plānam un Viedās specializācijas stratēģijai.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 30.12.2016
Laiks: 12:00
Nomas tiesību pretendents vai tā pilnvarotā persona (iesniedzot pilnvaras oriģinālu, uzrādot pasi vai personas apliecību) Nomas pieteikumu un citus dokumentus iesniedz klātienē Fizikālās Enerģētikas institūta telpās Krīvu iela 11, Rīgā, 1.stāvā, 146. kabinetā katru darba dienu no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00.
Nomas pieteikumu atvēršana notiks Fizikālās Enerģētikas institūta telpās Krīvu iela 11, Rīgā, 1.stāvā, 146. kabinetā.
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Krīvu ielā 11).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/17796/20161221152404_FEI telpu nomas ligums.docx
FEI telpu nomas ligums.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Fizikālās enerģētikas institūts
Ināra Lāce
67558608
ilace@edi.lv
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 6,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 71,50 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 29.12.2016