Iznomā
Jūrmala, Brīvības prospekts 40 - zeme ar pamatiem, bez apbūves tiesībām
Zemes gabala platība - 3821 m2
Rezultāti

Publicēts lēmums 27.02.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


0,38 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 13.02.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1300 008 4011
Būvju/telpu platība - 37.2 m2
Zemes gabala platība - 3821 m2
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Cena - 0,38 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
1475,1 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomāts:
- zemes gabals, kadastra apzīmējums 1300 008 4011 - 3821 kv.m;
- ēkas pamati, kadastra apzīmējums 1300 008 4011 001 – 37,2 kv.m.

Nomniekam par objektu jāmaksā:
Nosolītā nomas maksa mēnesī par vienu kvadrātmetru (ēku/pamatu platība), bet ne mazāk kā: 0,38 EUR/m2 (ēku/pamatu platība) +PVN (kopā mēnesī: 14,14 EUR + PVN);
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēku/pamatiem: 0,05 EUR/m2 (ēku/pamatu platība) mēnesī;
Nomas maksa mēnesī par zemi: 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, t.i. 122,93 EUR + PVN mēnesī;
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi: 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, t.i. 1475,10 EUR gadā (122,93 EUR mēnesī).

Izmantošanas mērķis: bez apbūves tiesībām, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu.

Ir atļauts ierīkot gājēju takas, novietot uz zemesgabala īslaicīgas lietošanas būves, publiskās tualetes, glābšanas stacijas, ja tas nav pretrunā ar vides aizsardzības mērķiem un to nosaka detālplānojumā (Joslā aizliegta autostāvvietu ierīkošana).

Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 27.02.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1). Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/31270/31270_OrtoFoto.JPG
OrtoFoto.JPG
files/ads/31270/31270_OrtoFoto2.JPG
OrtoFoto2.JPG
files/ads/31270/31270_Nekustamā_īpašuma_tipveida_līgums_FM_2018.docx
Nekustamā_īpašuma_tipveida_līgums_FM_2018.docx
files/ads/31270/31270_Pretendentu_pieteikuma_iesniegums_2019.docx
Pretendentu_pieteikuma_iesniegums_2019.docx
files/ads/31270/31270_Zemes_robežu_plāns.jpg
Zemes_robežu_plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
tālr.: 27339843, 29471103
e-pasts: vni.lvnoma
Cena
Cena - 0,38 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 1475,1 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 26.02.2020