Iznomā
Jelgavas novads, Platones pagasts, Platone Individuālās lopu mītnes
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 30.01.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


0,10 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 17.01.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5470 003 0212
Būvju/telpu platība - 350.3 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu
Stāvs: 1 no 1
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomātas Lopu mītnes:
- ēkas kadastra apzīmējums 5470 003 0212 001, telpu grupas 5470 003 0212 001 001, 1.stāva telpas Nr.1,2,3,4 (kopējā platība 89,3 kv.m.);
- ēkas kadastra apzīmējums 5470 003 0212 002, telpu grupas 5470 003 0212 002 001, 1.stāva telpas Nr.1,5 (kopējā platība 46 kv.m.)
- ēkas kadastra apzīmējums 5470 003 0212 003, telpu grupas 5470 003 0212 003 001, 1.stāva telpas Nr.1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (kopējā platība 215 kv.m.).

Zemes gabala robežu plānu un ēku izvietojumu skatīt publikācijai pievienotajos pielikumos.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (izmaksas var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
- Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) EUR 0,03 par 1 m2 mēnesī,
- apdrošināšana EUR 0,01 par 1 kv.m. mēnesī.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 30.01.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/31306/20161004143519_Platone_zemes_uzmērījuma_plāns.jpg
Platone_zemes_uzmērījuma_plāns.jpg
files/ads/31306/20180819224116_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/31306/20180819224116_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/31306/26365_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/31306/30144_Telpu_plāns_Platone_001.jpg
Telpu_plāns_Platone_001.jpg
files/ads/31306/31306_Telpu_plāns_Platone__002.jpg
Telpu_plāns_Platone__002.jpg
files/ads/31306/31306_Telpu_plāns_Platone_003.jpg
Telpu_plāns_Platone_003.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
tālr.: 29180641, 27339843, 29471103
e-pasts: vni.lvnoma

Lietošanas mērķis
Saimniecības ēkas
Cena
Cena - 0,10 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 29.01.2020