Iznomā
Daugavpils novads, Daugavpils, Rīgas iela 76-1C - nedzīvojamā telpa
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 27.02.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


2,85 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 14.02.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 001 3814
Būvju/telpu platība - 74.61 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - Līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā 1 gads
Stāvs: 1 no 1
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomāts:
- nedzīvojamā telpa Nr.1C - Kafejnīca (telpu grupas kadastra apzīmējums 0500 001 3814 001 015) ar kopējo platību 74,61 m2;
- kopīpašuma 630/8809 domājamā daļa no būves (būves kadastra apzīmējums 0500 001 3814 001);
- kopīpašuma 630/8809 domājamā daļa no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001 3814).

Nedzīvojamā telpa Nr.1C atrodas Dzīvojamā mājā ar kopējo platību 1043,3 m2 (būves kadastra apzīmējums 0500 001 3814 001), kas atrodas uz zemes vienības 756 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001 3814).
Nedzīvojamās telpas lietošanas veids ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (izmaksas var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
- nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) - 2,71 EUR/kv.m. mēnesī;
- nekustamā īpašuma apdrošināšanas maksājumi - 0,01 EUR/kv.m. mēnesī.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 27.02.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/31676/20180819195914_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/31676/20180819195915_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/31676/26359_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/31676/28086_Foto1.png
Foto1.png
files/ads/31676/28086_Foto2.png
Foto2.png
files/ads/31676/28086_Daugavpils karte.png
Daugavpils karte.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
tālr.: 29471103, 27339843
e-pasts: vni.lvnoma
Cena
Cena - 2,85 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 26.02.2020