Iznomā
Rīga, b/n (Nīcas iela) Zemes gabals bez apbūves tiesībām
Zemes gabala platība - 0,1915
Rezultāti

Publicēts lēmums 05.10.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


61,30 EUR
Publicēts 18.09.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 080 2198
Zemes gabala platība - 0,1915
Maksimālais nomas termiņš - līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā 2 gadi
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā -
61,30 EUR (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
735,6 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomāts zemes gabals (kadastra apzīmējums 0100 080 2198) ar kopējo platību 1915 m².
Zemes gabals atrodas Pārdaugavā - rajonā starp Imantu un Dzirciemu, blakus Nīcas ielai 14, Rīga. (skatīt robežu plānu publikācijas pielikumā).
Zemes gabalam nav tiešas piekļuves (nerobežojas ar piebraucamo ceļu). Zemes gabalu šķērso īpašuma sastāvā nereģistrēta betona sēta.

Kadastrālā vērtība 2020. gadam 49 043 EUR

Objekta lietošanas mērķis – Zeme bez apbūves tiesībām, komercdarbības veikšanai.

KIS reģistrētie apgrūtinājumi:
- navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona.

PAPILDUS jāmaksā Nekustamā īpašuma nodoklis, kas ir 1,5 % no kadastrālās vērtības/gadā, tas ir - 61,30 EUR/mēn.

Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 01.10.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/34238/31506_Pretendentu_pieteikuma_iesniegums_2019.docx
Pretendentu_pieteikuma_iesniegums_2019.docx
files/ads/34238/31506_Neapbūvēta_zemesgabala_nomas_līgums_2018.docx
Neapbūvēta_zemesgabala_nomas_līgums_2018.docx
files/ads/34238/33953_zemes_robezu_plans_sludin.png
zemes_robezu_plans_sludin.png
files/ads/34238/33959_kadastra_dati_aero.jpg
kadastra_dati_aero.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Rīga,Talejas iela 1
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Zemes bez apbūves tiesībām
Cena
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 61,30 EUR (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 735,6 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 30.09.2020