Šobrīd pieteikšanās izsolei ir beigusies, lūdzu sekojiet līdzi izsoles rezultātiem sadaļā Sludinājumi / Rezultāti
Iznomā
Rīga, Elizabetes iela 2, AUTOSTĀVVIETAS
Zemes gabala platība - 0.0015 ha
80,00 EUR
Publicēts 22.02.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 010 0042
Zemes gabala platība - 0.0015 ha
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā -
80,00 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomātas autostāvvietas, kas izvietotas ēkas priekšējā daļā, autostāvvietu numerāciju un izvietojumu - skatīt Pielikumā.


Aptuvenā stāvvietas platība ~ 15 m².

Nomas termiņš: 1 gads.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 04.03.2021
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, autostāvvietas Nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/35843/27197_Pretendentu pieteikums_AUTOSTĀVVIETAI.doc
Pretendentu pieteikums_AUTOSTĀVVIETAI.doc
files/ads/35843/33638_AUTOstavvietas_Elizabetes_iela_2_paraugs.docx
AUTOstavvietas_Elizabetes_iela_2_paraugs.docx
files/ads/35843/35843_Autostavvietas_uz_04_03_2021.jpg
Autostavvietas_uz_04_03_2021.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Rīga,Talejas iela 1
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Zemes bez apbūves tiesībām
Cena
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 80,00 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 03.03.2021