Šobrīd pieteikšanās izsolei ir beigusies, lūdzu sekojiet līdzi izsoles rezultātiem sadaļā Sludinājumi / Rezultāti
Iznomā
Rīga, Eksporta iela 6 - Biroja telpas 5.stāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
3,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 23.02.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 011 0166 001
Būvju/telpu platība - no 17 m2 Līdz 327 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 010, 011
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 5 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroja telpas ēkā, kadastra apzīmējums 00100 011 0166 001, 5 stāvs:

- telpu grupa 010, telpa Nr. 2 (33,20 m²);
- telpu grupa 010, telpas Nr. 3 - 5 (64,1 m²);
- telpu grupa 010, telpa Nr. 6 (20,5 m²);
- telpu grupa 010, telpas Nr. 7 -8 (37,6 m²);
- telpu grupa 010, telpa Nr. 17 (17 m²);
- telpu grupa 010, telpa Nr. 16 (9,4 m²);
- telpu grupa 011, telpas Nr. 4-8 (88,4 m²);
- telpu grupa 011, telpa Nr. 2 (20 m²);
- telpu grupa 011, telpa Nr. 3 (36,8m²);

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā 1,03 EUR/m² (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,02 EUR/m²;
2. Apdrošināšana 0,01 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 04.03.2021
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/35846/34389_Pretendentu_pieteikuma_iesniegums.docx
Pretendentu_pieteikuma_iesniegums.docx
files/ads/35846/35290__Valsts__FM_NĪ_telpu_tipveida_nomas_līgums_līgums_fiziskām_un_juridiskām_personām.docx
_Valsts__FM_NĪ_telpu_tipveida_nomas_līgums_līgums_fiziskām_un_juridiskām_personām.docx
files/ads/35846/35842_5_stavs_04_03_2021.pdf
5_stavs_04_03_2021.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Rīga,Talejas iela 1
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 3,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 03.03.2021