previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Atbalsts klientiem, kas grūtībās nonākuši ārkārtas situācijas dēļ

Ar komersantu sarakstu, kam piešķirts atbalsts, var iepazīties šeit!

Lai palīdzētu mūsu klientiem izprast pieteikšanās kārtību atbalsta pasākumiem ārkārtas situācijā, esam sagatavojuši skaidrojumu. 

Atbalsta pasākumi var ietvert atbrīvojumu no nomas maksas, tās samazinājumu, kā arī atbrīvojumu no kavējuma procentiem un līgumsoda, ja klients ir kavējis maksājumus, izņemot maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem vai īpašuma uzturēšanu. 

Informācija apkopota vadoties no 14.07.2020 Ministru kabineta noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”   un “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu”, kas ir spēkā no 10.06.2020

Nomas maksas atlaides vai atbrīvojumi no tās tiek piešķirti ievērojot  14.07.2020 Ministru kabineta noteikumus Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, kamēr spēkā nav stājušies citi Ministru kabineta noteikumi, kas mainītu atbalsta piešķiršanas kārtību.

Ar 23.12.2020 stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.453. Būtiskākās izmaiņas:

 1.  Atbalsta saņemšanas periods pagarināts līdz 30.06.2021
 2.  Nomas maksas atlaides iespējams saņemt arī tiem nomniekiem, kas saimniecisko darbību uzsākuši no 01.03.2020 līdz 31.10.2020.
 3.  Par 2020.gada periodu 10.06.2020-31.12.2020 iesniegums par nomas maksas atlaidi iesniedzams ne vēlāk kā līdz 31.01.2021. Par 2021.gada periodu 01.01.2021-30.06.2021 iesniegums par nomas maksas atlaidi iesniedzams ne vēlāk kā līdz 31.07.2021.
 4.  Mainīts nosacījums par parādsaistībām pret iznomātāju, jaunā noteikumu redakcija - nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku.

Lai arī mājas lapā esošo informāciju operatīvi papildināsim, aicinām vispirms sekot līdzi aktuālajām izmaiņām Ministru kabineta noteikumos un likumā.

Biežāk uzdotie jautājumi (BUJ)

Atbrīvojums no nomas maksas tiek piešķirts ievērojot Ministru kabineta noteiktos kritērijus. 
Lai saņemtu atbalstu komersantam, citiem saimnieciskās darbības veicējiem,  biedrībām vai nodibinājumam, iesniedzot iesniegumu, jāatbilst visiem kritērijiem: 

ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar 2019.gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem samazinājušies par 30% 

VAI

to mēnešu, kuros nomnieks faktiski darbojies no 01.01.2019 līdz 29.02.2020, vidējie ieņēmumi samazinājušies vismaz par 30% .

ja nomnieks saimniecisko darbību uzsācis laikposmā no 01.03.2020 līdz 31.10.2020, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 01.07.2020 līdz 31.10.2020, samazinājušies vismaz par 30 %. 

VID administrēto nodokļu parāds, iesniedzot iesniegumu, nepārsniedz 1000 EUR  vai parādam, kas pārsniedz 1000 EUR, ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums.

nav uzsākts maksātnespējas process 

nav parādsaistību pret iznomātāju un pēdējā gada laikā nav kavēti nomas vai citi maksājumi.

VAI  

ja pēdējā gada laikā ir kavēti maksājumi, bet iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku.

nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. (papildus zemāk skatīt informāciju par iesniegumu izvērtēšanu).

Uz nomas maksas samazinājumu nomnieks var pretendēt, ja tas atbilst augstāk tabulā minētajiem kritērijiem. Nomas maksas samazinājums atbilst nomnieka ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam. Nomas maksas samazinājums nevar pārsniegt 90% no līgumā noteiktās nomas maksas. 

Uz pilnīgu atbrīvojumu no nomas maksas nomnieks var pretendēt, ja ārkārtas situācijas laikā nomāto nekustamo īpašumu vispār neizmanto.  Ja nomas objekta lietošana tiek atsākta, lūdzam nekavējoties par to informēt VNĪ.

Lai maksājumu kavējumu gadījumā VNĪ varētu nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodu, veidlapā lūdzam atzīmēt lūgumu atbrīvot no kavējumu procentu un līgumsodu maksājumiem. 

Nomas maksas atlaide vai atbrīvojums no tās neattiecas uz apsaimniekošanas maksājumiem, nekustamā īpašuma nodokli un apdrošināšanu.  Ja tie ietverti nomas maksā, nomas maksas atlaide vai atbrīvojums no tās tiek piešķirts par atlikušo nomas maksas daļu. 

 1. Uzskaites veidlapa par saņemto atbalstu komercdarbībai (de minimis). Aizpilda un iesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS, ja komersantam sniedzamais atbalsts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. Vairāk informācijas zemāk - sadaļā par de minimis, .
 2. Iesniegums VNĪ ar lūgumu piešķirt atbrīvojumu no nomas maksas vai piešķirt nomas maksas samazinājumu. Apliecinājums par atbilstību Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem kritērijiem, ir iekļauts iesniegumā;
 3. Apliecinājumā norādi de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru, ja uz komersantu attiecas 1.punkts;
 4. Lūdzam apliecinājumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtīt uz vni@vni.lv.

Ja jums nav pieejams drošs elektroniskais paraksts, lūdzam skenētu apliecinājumu nosūtīt uz vni@vni.lv  un apliecinājuma orģinālu nosūtīt pa pastu uz VNĪ biroju Talejas ielā 1, Rīgā.

Iesniegumu ar ietverto apliecinājumu var lejupielādēt šeit!

Ja komersants turpina saimniecisko darbību, iesniegums ar apliecinājumu jāaizpilda un jāiesniedz VNĪ katru mēnesi par katru noslēgto nomas līgumu atsevišķi.

Ja komersants uz iesnieguma iesniegšanas brīdi pārtraucis saimniecisko darbību nomātajās telpās, iesniegums ar apliecinājumu jāiesniedz vienu reizi par katru nomas līgumu atsevišķi.

Ja informācija par Jums ir publicēta Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē to krīzes skarto darba devēju sarakstā, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu un kuriem ir atbalstīta nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadale termiņos vai atlikšana uz laiku līdz trim gadiem, iesniegumā ar apliecinājumu lūdzam informēt par ieņēmumiem attiecīgajos mēnešos. Informāciju par atbilstību kritērijiem var nenorādīt.

Ar de minimis atbalsta saņemšanai paredzēto veidlapu vari iepazīties šeit!

Ņemiet vērā, ka de minimis atbalsta veidlapas saturs katram komersantam var atšķirties. EDS piedāvās aizpildīt tikai tās sadaļas, kas attiecas uz konkrēto uzņēmumu.

Ja esat darbību nomātajās telpās pārtraucis, pieteikums jāiesniedz katra nākošā mēneša sākumā par iepriekšējo mēnesi, norādot ieņēmumus, lai iznomātājs pārliecinātos par nomnieka ieņēmumu kritumu vismaz 30% apmērā.

Ja esat darbību nomātajās telpās atsācis, atgādinām, ka par to jāpaziņo arī mums.

Ja darbu nomātajās telpās turpināt, bet nepieciešams atbalsts – aicinām pieteikties nomas maksas atlaidei. Vēršam uzmanību, ka uz atbalstu var pretendēt, ja ieņēmumu kritums ir lielāks par 30%.

Kad būs saņemti visi dokumenti, VNĪ 10 darba dienu laikā sniegs atbildi uz katru saņemto iesniegumu. Informācija par komersantiem, katru dienu tiks atjaunota arī VNĪ mājaslapā.

Ar komersantu sarakstu, kam piešķirts atbalsts var iepazīties šeit!

Atbalsts var tikt piešķirts līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Nē, lai saņemtu nomas maksas atvieglojumus, līgums nav jāgroza. Bet ir jāiesniedz lūgums atbalsta saņemšanai.

Valsts atbalsts komercdarbībai, kas tiek piešķirts uz vienkāršotiem noteikumiem un netiek uzskatīts par konkurenci kropļojošu.

Vairāk par komercdarbības atbalstu (de minimis) var uzzināt šeit. / links /

Nomas maksas atlaide vai atbrīvojums no tās, ir komercdarbības atbalsts, ja komersants vienlaikus atbilst visiem kritērijiem, kas noteikti Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā:

 1. Finansiālo palīdzību tieši vai pastarpināti sniedz no valsts, pašvaldības, ES vai citiem publiskiem līdzekļiem.
  Piemērs: VNĪ sniegtā nomas maksas atlaide vai atbrīvojums no tās, ievērojot Ministru kabineta noteikumu kritērijus.
 2. Komercsabiedrība veic saimniecisko darbību un attiecībā uz to iegūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tā nevarētu iegūt, ja komercdarbības atbalsts netiktu sniegts.
  Piemērs:  saņemot nomas maksas atlaidi vai atbrīvojumu no nomas maksas, komersants iegūst ekonomiskas priekšrocības pret citiem komersantiem, kuri veic tāda paša veida komercdarbību, kādas tas nevarētu iegūt normālos komercdarbības veikšanas apstākļos;
 3. Finansiālā palīdzība neattiecas uz visām komercsabiedrībām vienādi, bet ir paredzēta komercsabiedrībām atkarībā no to lieluma, darbības veida vai atrašanās vietas, kā arī citiem diferencējošiem kritērijiem vai arī ir paredzēta tikai konkrētai komercsabiedrībai.
  Piemērs: uz nomas maksas atlaidi vai atbrīvojumu no tās, var pretendēt komersants, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem. Skatīt sadaļā – Kas var saņemt atbalstu? 
 4. Finansiālā palīdzība ietekmē tirdzniecību un izkropļo konkurenci ES iekšējā tirgū- komersants ir iesaistīts saimnieciskā darbībā un tas darbojas tirgū, kur notiek dalībvalstu savstarpējā tirdzniecība, arī tad, ja komersants pats tieši neeksportē preces vai pakalpojumus uz citu ES dalībvalsti, bet, piemēram, ražo kādu detaļu vai izejvielu, kas tiek tālāk iestrādāta kādā produktā, kurš tiek eksportēts.
  Piemērs: VNĪ sniegtais atbalsts nebūs uzskatāms par komercdarbības atbalstu, ja komersanta darbība notiek tikai lokāli, piemēram, sniedzot ēdināšanas pakalpojums vienā biroju ēkā, tirgū pārdod savu produkciju, vai sniedz jebkura cita veida pakalpojumu savā pilsētā.
  Tas būs komercdarbības atbalsts tika tādā gadījumā, ja komersants ir iesaistīts saimnieciskajā darbībā un tas darbojas tirgū, kur notiek dalībvalstu savstarpējā tirdzniecība. Arī tādā gadījumā, ja komersants pats tieši neeksportē preces vai pakalpojumus uz citu ES dalībvalsti. Piemēram, nodevis apakšnomā telpas ārstniecības pakalpojumu sniegšanai ārvalsts pilsoņiem, kuri ieradušies Latvijā tieši ārstniecības nolūkos.

Ja atbalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti, nomniekam ir pienākums to atmaksāt iznomātājam.

Gadījumā, ja nepieciešams atbalsts iesnieguma veidlapas aizpildīšanai, aicinām zvanīt VNĪ  Klientu apkalpošanas centram tālr. 80002000.

Gadījumā, ja atbalsts nepieciešams de minimis veidlapas aizpildīšanai EDS, aicinām sazināties ar VID 67120000.