previous image button
next image button
close fullscreen container


Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti un uzlabot energovadību Dailes teātra ēkā Brīvības ielā 75, Rīgā. Tādējādi teātris varēs sekmīgāk īstenot savu vispārējo stratēģisko mērķi - veicināt garīgi pilnvērtīgu, ekonomiski aktīvu sabiedrību, tās kultūrizglītības un atpūtas iespējas, teātra mākslas pieejamību un Latvijas kultūridentitātes saglabāšanu.

Ēkai būs siltināts jumts, aizskatuves ārsienas un tehnoloģiskais tornis virs skatuves, kā arī vairākas citas ārsienas (saimniecības bloka iekšpagalmā un Maldera zāles dienvidrietumu ārsiena), nomainītas ārdurvis un vārti, rekonstruēta apkures sistēma un nomainīts skatuves apgaismojums.

Veiktie energoefektivitātes pasākumi palielinās komforta līmeni Dailes teātra telpās. Teātra darbinieki iegūs komfortablāku un pozitīvāku darba vidi, bet skatītājiem būs patīkamāk apmeklēt izrādes. Tāpat teātris maksās mazāk par komunālajiem pakalpojumiem (elektrību un siltumu), bet ietaupītos līdzekļus varēs izmantot citām vajadzībām.

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināti normatīviem atbilstoši darba apstākļi Dailes teātra tehniskajam un mākslinieciskajam personālam. Tiks samazināts personāla saslimšanas risks un attiecīgi – finansiālais risks negūt plānotos ieņēmumus izrāžu atcelšanas dēļ. Bez primārās enerģijas gada patēriņa samazinājuma tiks panākts elektroenerģijas samazinājums, jo aukstajos sezonas mēnešos netiks lietotas lokālās, ar elektroenerģiju darbināmās sildiekārtas, lai nodrošinātu nepieciešamo temperatūru.

 VSIA “Dailes teātris” direktors

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbu līgums
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam
2017
2018
2020
2020
2022
2022
Projekta sagatavošana
2017
Būvprojekta izstrāde
2018
Būvdarbu līgums
2020
Būvdarbi
2020
Nodošana ekspluatācijā
2022
Nodošana klientam
2022

Ēkas un Leģendas Dailes teātris

VNĪ video stāsts par Dailes teātri - ēkas pagātni, tagadni un nākotni.

 tabs_alt_img

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:
Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Brīvības ielā 75, Rīgā / 4.2.1.2/18/I/020.

Projekta mērķis:
Sniegt ieguldījumu energoefektivitātes paaugstināšanā ēkā Brīvības ielā 75, Rīgā, īstenojot energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes. Īstenojot projektā paredzētās aktivitātes, tiks veicināta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un efektīvāka energovadība. 

Projekts tiks īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumiem Nr. 13 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

Projekta galvenās darbības:
Ārdurvju un vārtu maiņa; aizskatuves ārsienu un tehnoloģiskā torņa virs skatuves siltināšana; ēkas jumta siltināšana un apkures sistēmas rekonstrukcija; ārsienu siltināšana (saimniecības bloka iekšpagalmam un Maldera zāles DR ārsienai); skatuves apgaismojuma maiņa.

Projekta termiņš un finansējums:
Projekta termiņš ir no 2018. līdz 2022. gadam, projekta kopējā summa – 2 469 762 EUR (ERAF 85 %, valsts līdzfinansējums 15 %).

Projekta ieguvumi:
Veicot projektā plānotās aktivitātes, tiek uzlabots VSIA “Dailes teātris” darbinieku un apmeklētāju komforta līmenis, tādējādi darbiniekiem nodrošinot pozitīvāku darba vidi un apmeklētājiem – patīkamāku izrāžu apmeklēšanas laiku.

05.02.2019. pieņemta iesniegtā I posma izpildes dokumentācija, izstrādāts ēkas tehniskās apsekošanas atzinums (TAA) un veikta ēkas arhitektoniski mākslinieciskā  inventarizācija (AMI). Turpinājās darbs pie apliecinājuma kartes izstrādes un saskaņošanas. Projekta iesniegums tika apstiprināts Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā;
28.04.2019. noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Turpinājās apliecinājuma kartes izstrādes II posms. Tika veikta Arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumu izstrāde un saskaņošana, turpinājās apkures sistēmas modernizācijas pasākumu projektēšana;
28.06.2019. Apliecinājuma karte tika izstrādāta un tika saņemts būvvaldes saskaņojums. Tika uzsākta būvdarbu iepirkuma dokumentācijas izstrāde un saskaņošana;
26.09.2019. tika izsludināts būvdarbu iepirkums un saņemti piedāvājumi. Projekta turpināšanai un būvdarbiem bija nepieciešams piesaistīt papildus uz projektu attiecināmu finansējumu, par ko tika informēta Kultūras ministrija;
02.01.2020. tika pagarināts būvdarbu iepirkuma pretendentu piedāvājuma termiņš. Tika organizētas izmaiņas Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13., paredzot palielināt projektam attiecināmo finansējumu projekta īstenošanai;

Atklāta konkursa ID Nr. VNĪ 2019/7/2-2/AK-48 "Vienkāršota fasādes atjaunošana un iekšējo inženiertīklu atjaunošana Brīvības ielā 75, Rīgā” rezultātā 20.03.2020. tika parakstīts būvdarbu līgums Nr. IZD/2020/702 ar SIA "PRO DEV”, būvdarbu izpildes termiņš 16 kalendārie mēneši.

24.04.2020. tika parakstīts Objekta pieņemšanas un nodošanas akts, uzsākti būvniecības darbi.

Būvniecības darbu Autoruzraudzība un Būvuzraudzība tika nodrošināti no VAS “Valsts nekustamie īpašumi” iekšējiem resursiem.

Saskaņā ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 498 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" palielinātas projekta attiecināmās izmaksas. Ar noteikumiem tiek pārdalīts pieejamais publiskais finansējums starp finansējuma saņēmējiem 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” (turpmāk – 4.2.1.2.pasākums) otrās atlases kārtas ietvaros atjaunojamām ēkām, VSIA "Dailes teātris" pieejamais ERAF finansējums tika noteikts līdz 1 845 475 EUR un valsts budžeta finansējums līdz 325 672 EUR;

21.09.2020. tika izsludināts iepirkums Nr. VNĪ 2020/7/2-8/AK-58  "Skatuves apgaismojuma iegāde Dailes teātra vajadzībām Brīvības ielā 75, Rīgā». Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- 23.10.2020;
05.11.2020. tika sagatavots un parakstīts Iepirkumu komisijas protokols Nr.3  par iepirkuma "Skatuves apgaismojuma iegāde Dailes teātra vajadzībām Brīvības ielā 75, Rīgā" izbeigšanu;
26.10.2020. Cenu aptaujas “VNĪ/2020/CA-434 Izmaiņu izstrāde SIA “Arhitektu birojs Austrumi” esošai būvniecības iecerei un autoruzraudzības veikšana” rezultātā 26.11.2020. tika parakstīts Līgums Nr. IZD/2020-VV/2362/5 ar SIA "Livland Group";
19.11.2020. tika parakstīti Līguma grozījumi Nr. IZD/2020/702-1 par papildus veicamajiem darbiem.;
04.12.2020. tika parakstīti Līguma Nr. IZD/2020-VV/2362/5 grozījumi ar SIA "Livland Group", precizēts Darba uzdevums;
12.12.2020. tika izsludināts atkārtots Iepirkums  "Skatuves apgaismojuma iegāde Dailes teātra vajadzībām Brīvības ielā 75, Rīgā" , 12.01.2021. piedāvājumu atvēršana;
17.12.2020. tika parakstīti CFLA līguma grozījumi Nr. LG1 par papildus finansējuma apstiprināšanu;
15.03.2021. izmaiņas siltummezgla būvniecības ieceres dokumentācijā tika iesniegtas Rīgas pilsētas būvvaldē;
17.03.2021. veiktā iepirkuma “Skatuves apgaismojuma iegāde Dailes teātra vajadzībām Brīvības ielā 75, Rīgā”, ID Nr. VNĪ 2020/7/2-8/AK-64 rezultātā parakstīti līgumi Nr. IZD/2021/458 par summu 23 559,04 EUR bez PVN un Nr. IZD/2021/459 par summu 162 180,32 EUR bez PVN ar SIA  “SGS Sistēmas” un 01.04.2021. prožektori tika piegādāti VSIA “Dailes teātris”;
22.03.2021. tika parakstīta Vienošanās Nr. IZD/2020/702-2 par grozījumiem būvdarbu līgumā ar SIA “PRO DEV”  par summu 24 936,69 EUR, bez PVN;
30.03.2021. Rīgas pilsētas būvvalde saskaņoja siltummezgla ieceres dokumentācijas izmaiņas;
02.04.2021. tika publicēts iepirkums Nr. VNĪ 2021/7/2-8/AK-27 “Skatuves apgaismojuma iegāde Dailes teātra vajadzībām Brīvības ielā 75, Rīgā” IUB mājas lapā, piedāvājumu iesniegšanas termiņš- 05.05.2021.
07.06.2021. tika parakstīts Līgums Nr. IZD/2021/1019 Par skatuves apgaismojuma iegādi Dailes teātra vajadzībām Brīvības ielā 75, Rīgā- tika veikta piegāde un darbinieku apmācības;
10.06.2021. tika parakstīts būvdarbu izmaiņu akts Nr. 4 ar SIA “PRO DEV”, ar kuru tiek izslēgts siltummezgla pārbūves apjoms no esošā būvdarbu līguma;
22.06.2021. Projekta īstenošanai, pamatojoties uz Ministru kabineta 22.06.2021 noteikumiem Nr. 416, piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums līdz 2 099 297 EUR un valsts budžeta finansējumu līdz 370 465 EUR;
06.07.2021. tika izsludināts iepirkums Nr. VNĪ 2021/7/2-8/AK-49 Siltummezgla pārbūves darbi objektā Brīvības ielā 75, Rīgā, 23.07.2021. tika saņemts viens piedāvājums, taču iepirkums tika izbeigts bez rezultāta;
19.07.2021. parakstīta Vienošanās Nr. IZD/2020/702-3 par grozījumiem būvdarbu līgumā ar SIA «PRO DEV», izslēdzot no darbu apjoma siltummezgla darbus par summu 60 263,50 EUR, bez PVN;
21.07.2021. vienkāršotas fasādes atjaunošanas darbi pieņemti ekspluatācijā;
23.07.2021. vienkāršotu inženiertīklu izpilddokumentācija tika iesniegta būvvaldē, taču 09.08.2021. tika saņemts būvvaldes noraidījums inženiertīklu pieņemšanai ekspluatācijā, jo nav izbūvēts siltummezgls;
03.08.2021. tika izsludināts iepirkums Nr. VNĪ 2021/7/2-8/M-29 «Siltummezgla pārbūves darbi objektā Brīvības ielā 75, Rīgā», tika saņemti trīs piedāvājumi, izvērtēti un pieņemts lēmums slēgt līgumu ar pretendentu SIA «MESAKO»;
01.09.2021. tika parakstīts līgums Nr. IZD/2021/1502 «Siltummezgla pārbūves darbi objektā Brīvības ielā 75, Rīgā», SIA «MESAKO» par summu 164 274,20 EUR bez PVN, līguma izpildes termiņš 4 mēneši.
Saskaņots DVP, DAP, iesniegtas polises, tiek skaņoti materiāli. Novembra mēnesī plānots uzsākt būvniecības darbus.
25.10.2022. parakstīts Objekta P-N akts ar SIA “Mesako”;
Novembra mēnesī uzsākti siltummezgla izbūves darbi;
02.12.2021. parakstīti Līguma grozījumi Nr. IZD/2020/702-4 ar SIA “PRO DEV”;
30.12.2021. parakstīts būvdarbu gala P-N akts ar SIA “PRO DEV”.
21.01.2022. veikta siltummezgla hidrauliskā pārbaude no AS "Rīgas siltums", pieprasīts veikt izmaiņas būvniecības ieceres dokumentācijā, izmaiņas veiktas un saskaņotas 01.02.2022.
27.01.2022. publicēta Cenu aptauja VNĪ/2022/CA-18.1 "Būvdarbu veikšana Brīvības ielā 75, Rīgā".
04.02.2022. AS “Rīgas siltums” pieņēma ISM primāro kontūru ekspluatācijā.
25.02.2022. parakstīti Līguma grozījumi Nr. IZD/2021/1502-1 ar SIA “Mesako”, par līgumcenas samazinājumu par 5 048,54 EUR.
02.03.2022. siltummezgls pieņemts ekspluatācijā no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta.
03.03.2022. parakstīts līgums Nr. IZD/2021/2023/2 „Būvdarbu veikšana Brīvības ielā 75, Rīgā” ar SIA “Smart Energy” par summu 52 469,21 EUR.
Tiek gatavota siltummezgla būvdarbu izpilddokumentācija.
28.04.2022. parakstīts objekta P-N akts ar SIA “Smart Energy”.
23.05.2022. parakstīts gala P-N akts ar SIA “Mesako” par siltummezgla izbūves darbu pabeigšanu.
02.06.2022. izsludināts iepirkums “Skatuves apgaismojuma un vizuālās prezentācijas iekārtu iegāde Dailes teātra vajadzībām Brīvības ielā 75, Rīgā” (ID Nr. VNĪ 2022/7/2-8/AK-10), piedāvājumu atvēršana 04.07.2022.
15.06.2022. saņemta vēstule no IUB par skatuves apgaismojuma iepirkuma pirmspārbaudi.
28.06.2022. parakstīta vienošanās Nr. IZD/2021/2023/2-1 par grozījumiem līgumā ar SIA “Smart Energy”, samazinot Līguma cenu par 249,55 euro;
22.07.2022. parakstīts Būvdarbu izmaiņu akts Nr.2 ar SIA “Smart Energy” par iztrūkstošiem logu aiļu nosegprofiliem;
26.07.2022. atvērti iepirkuma Nr. VNĪ 2022/7/2-8/AK-10 Skatuves apgaismojuma un vizuālās prezentācijas iekārtu iegāde Dailes teātra vajadzībām Brīvības ielā 75, Rīgā piedāvājumi;
08.08.2022. parakstīta vienošanās Nr. IZD/2021/2023/2-2 par grozījumiem līgumā ar SIA “Smart Energy”, palielinot Līguma cenu par 626,92 euro;
26.08.2022. parakstīts Būvdarbu izmaiņu akts Nr.3 ar SIA “Smart Energy” par neizbūvēto apjomu;
26.08.2022. parakstīts P-N akts par autoruzraudzības darbu pieņemšanu;
02.09.2022. parakstīta vienošanās Nr. IZD/2021/2023/2-3 par grozījumiem līgumā ar SIA “Smart Energy”, samazinot Līguma cenu par 343,89 euro;
22.09.2022. pēc saziņas ar CFLA sagatavota atbildes vēstule SIA "Smart Energy" par būvmateriālu sadārdzinājumu projekta ietvaros.
10.10.2022. parakstīts līgums Nr. IZD/2022/1804 par vizuālās prezentācijas iekārtu piegādi ar SIA "SensusLab" par summu 99 840 euro, bez PVN, piegādes termiņš 4 mēneši.
17.10.2022. parakstīts līgums Nr. IZD/2022/1879 par skatuves apgaismojuma piegādi ar SIA "SGS Sistēmas" par summu 45 076,68 euro, bez PVN, piegādes termiņš 4 mēneši.
26.10.2022. parakstīti Līguma grozījumi Nr. IZD/2021/2023/2-4 ar SIA “Smart Energy” par būvmateriālu sadārdzinājumu.
08.11.2022. parakstīts gala P-N akts ar SIA “Smart Energy”.
10.11.2022. parakstīts P-N akts ar SIA “SensusLab” par projektoru piegādi un apmācību veikšanu.
27.12.2022. apstiprināts Maksājuma pieprasījums Nr. 8 no CFLA puses.
11.01.2023. Dailes teātrī piegādāti prožektori, veikta prožektoru pārbaude un pieņemšana, kā arī veiktas apmācības.
11.01.2023. saņemta un uzstādīta projekta plāksne/afiša.
02.02.2023. sagatavoti un iesniegti CFLA līguma grozījumi Nr. LG4.
Demontēts Tele2 konteiners no teātra ēkas jumta.
23.03.2023. parakstīti CFLA projekta līguma grozījumi Nr.4.
Tiek gatavots noslēguma Maksājuma pieprasījums iesniegšanai CFLA.
12.04.2023. iesniegts noslēguma Maksājuma pieprasījums CFLA.
21.04.2023. iesniegta projekta izpilddokumentācija CFLA.
25.04.2023. sagatavota iepirkuma Nr. VNĪ 2022/7/2-8/AK-10 dokumentācija un nosūtīta CFLA.
03.05.2023. nosūtīts precizētais PVN pārskats CFLA.
11.05.2023. veikta CFLA projekta īstenošanas pārbaude objektā.
15.05.2023. saņemts CFLA pārbaudes rezultāts, nepieciešams sniegt skaidrojumus.
24.05.2023. nosūtītas atbildes CFLA par noslēguma Maksājuma pieprasījumu.
CFLA lūdz precizēt sākotnējo energoauditu.
31.05.2023. nosūtīta vēstule CFLA ar lūgumu pagarināt atbildes sniegšanu par CFLA pārbaudē konstatēto.
14.06.2023. nosūtīts CFLA energoauditora sagatavots skaidrojums par papildu enerģiju un skatuves sistēmām.
30.06.2023. nosūtīta atbildes vēstule CFLA par pārbaudes konstatējumiem un ēkas P/L kartiņa. Nepieciešams precizēt sākotnējo energoauditu (darbus veiks energoauditors M.Bartuševičs).
04.07.2023. nosūtīts CFLA precizēts sākotnējais energoaudits.
17.07.2023. nosūtīti CFLA energoauditora M.Bartuševiča sagatavotie sākotnējā energoaudita precizējumi.
20.07.2023. saņemti CFLA komentāri par 5 punktiem.
11.08.2023. nosūtīta CFLA energoauditora M.Bartuševiča sagatavotā atbilde CFLA.
24.08.2023. Projektā Nr. 4.2.1.2/18/I/020 maksājuma pieprasījumam ir mainīts statuss uz CFLA apstiprināts.
28.08.2023. saņemta vēstule no CFLA, ka noslēguma Maksājuma pieprasījumā ir ieturētas izmaksas par skatuves apgaismojumu.
CFLA norisinājās iekšējā tikšanās ar juristiem par iespējamo finanšu korekciju par skatuves apgaismojumu, lēmums vēl joprojām nav pieņemts, lēmuma pieņemšanas termiņš-31.10.2023.

Informācija atjaunota : 04.10.2023.